ESF

O projektu


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0029
Příjemce projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
Název projektu: Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe
Zkrácený název projektu: MOSYP
Datum zahájení projektu: 1. 11. 2011
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2014

Cíle projektu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého vychovává mladé odborníky v oblasti chemie a jejich interdisciplinárních oborech. Chemie je dlouhodobě na Přírodovědecké fakultě pěstována a rozvíjena. Vysoká konkurence mezi absolventy chemických oborů z České republiky ale i z EU je motivací pro další zvyšování kvality studia chemických oborů tak, aby právě absolventi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v obtížném konkurenčním prostředí obstáli, ale také aby dokázali nabídnout a uplatnit vědomosti a dovednosti nad rámec běžný v ČR a EU. Dosažení tohoto hlavního cíle bude realizováno klíčovými aktivitami a dalším aktivitami, které jsou řešením předkládaného projektu. Klíčovou aktivitou bude inovace chemických oborů garantovaných Katedrou analytické chemie prostřednictvím modularizace výuky. Celkem vznikne 6 modulů, z toho 5 bude cílených na navazující magisterské studium analytické chemie a jeden pro bakalářské studium oboru chemie. Cílem je také rozšíření výuky s ohledem na potřeby praxe a vývoje v chemických oborech. Nedílnou součástí řešení projektu bude také významná účast špičkových odborníků z vědeckých i rutinních pracovišť ČR i zahraničí na výuce. Dalším cílem je zvýšení jazykových a odborných kompetencí studentů doktorského a magisterského studia. V souladu se strategií MŠMT budou některé inovované předměty vyučovány v angličtině. V návaznosti na uvedené cíle budou souběžně zvyšovány kompetence akademických a ostatních pracovníků VŠ realizací mezinárodních mobilit a v rámci přípravy na habilitační a profesorské řízení. Projekt tak přispívá k procesu diverzifikace studijních oborů, posílení spolupráce, propojení UP Olomouc s aplikační sférou a podpoře internacionalizace, což spadá do hlavních priorit a cílů UP v oblasti vzdělávání dle Dlouhodobého záměru činnosti UP Olomouc na období 2011-2015.

Klíčové aktivity

Inovace bakalářského studia chemie tvorbou rozšiřujících modulů V rámci této aktivity bude inovován bakalářský studijní obor chemie modulem „Instrumentální techniky v analytické praxi“. V současnosti většina absolventů bakalářského studia přechází do navazujícího magisterského studia anebo obtížně hledá uplatnění. Z tohoto důvodu a v rámci strategie MŠMT (zvýšení počtu bakalářů odcházejících do praxe) bude vytvořen studijní modul „Instrumentální techniky v analytické praxi“, který bude inovovat studium zavedením předmětů, jež se vztahují přímo k praxi. Absolvent modulu bude kvalifikovaný pracovník vyškolený v oblasti použití analytické instrumentace v laboratořích podnikatelských subjektů a dalších zaměstnavatelů. Stane se uplatnitelnějším na trhu práce už po bakalářském studiu. Navíc díky úzkému propojení s praxí (na výuce se budou podílet lektoři z praxe) budou absolventi seznámeni s aktuálními potřebami podniků v regionu a podniků, které mohou být jejich zaměstnavateli. Kromě výše uvedeného bude zvláštní důraz kladen i na jazykové kompetence absolventů. Bude vytvořen nový předmět, kde se budou studenti seznamovat s použitím tohoto jazyka v praxi pro potřeby komunikace se zahraničními partnery jejich zaměstnavatelů, při překládání manuálů, návodů a základní komunikaci s dodavateli instrumentální techniky. Modulární výuka se v tomto případě stane pilířem k formování kvalifikovaného a konkurenceschopného absolventa bakalářského studia Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Inovace magisterského studia chemie tvorbou rozšiřujících modulů

Tato klíčová aktivita je zaměřena na inovaci navazujícího magisterského studia analytické chemie pěti moduly: „Analytická chemie ve forenzních vědách“, „Analytická chemie životního prostředí“, „Klinická analytická chemie“, „Analýza potravin“ a „Farmaceutická analýza“. Současný stav výuky analytické chemie zahrnuje základní přednášky s tím, že aplikacím je vyhrazena pouze malá část výuky v posledním ročníku. V rámci těchto modulů bude docházet ke specializaci studentů v rámci jednoho oboru, čímž dojde k naplnění strategie kreditového systémů a zároveň k potlačení akreditační inflace (modulární výuka umožní studentům výběr profilace v rámci jednoho studijního oboru). Jednotlivé předměty modulů budou navíc úzce propojené s praxí a budou přispívat ke spolupráci mezi jednotlivými katedrami a vysokými školami. Některé předměty budou přímo garantovány externími pracovníky z jiných institucí jako např. Policie ČR nebo Mendelova univerzita, na výuce jiných předmětů se budou podílet externí pracovníci (např. z Oddělení klinické biochemie FN Olomouc). Absolventi tak budou seznámeni s aktuální problematikou řešenou v praxi, čímž se stanou více flexibilní, kreativní a konkurenceschopní na trhu práce. Takto koncipovaná modulární forma výuky navíc umožní po pilotním běhu pružný vznik nových modulů v reflexi na potřeby trhu práce.

Zvyšování odborných a jazykových kompetencí studentů magisterského a doktorského studia

V rámci této klíčové aktivity dojde k podpoře internacionalizace a zlepšení mezinárodního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci prostřednictvím tvorby tří předmětů „Odborná komunikace“, „Pokroky a novinky v chemii“ a „Seminář k pokrokům v chemii“, které budou vyučovány každý semestr v anglickém jazyce. V současné době neexistuje na Přírodovědecké fakultě žádný podobný předmět pro zvyšování jazykových a odborných kompetencí. Cílem navržených předmětů je podpora těchto kompetencí studentů navazujícího magisterského studia, doktorského studia a zároveň i akademických pracovníků. V rámci předmětu „Odborná komunikace“ budou studenti formou prezentací a diskusí v anglickém jazyce získávat cenné zkušenosti v oblasti jazykových dovedností. Předmět „Pokroky a novinky v chemii“ pak bude založen na účasti pozvaných špičkových vědeckých pracovníků. Prostřednictvím přednášek, prezentací a diskuse s těmito zahraničními odborníky bude rozvíjet odborné i jazykové schopnosti absolventů i akademických pracovníků UP Olomouc. V rámci „Semináře k pokrokům v chemii“ půjde o ucelený workshop na aktuální témata, například schopnost aplikovat kvantově chemické výpočty nebo schopnost využít nanotechnologií v analytické chemii. Internacionalizace magisterského a doktorského studijního programu chemie díky této aktivitě přispěje ke zkvalitňování procesu vysokoškolského vzdělávání a naplní strategické záměry MŠMT. Absolventi takto inovovaných studijních programů budou více kreativní, schopní inovací a dobře jazykově vybavení.

Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků

V rámci doplňkové aktivity budou zvyšovány odborné kompetence akademických pracovníků především podporou internacionalizace jejich profesního růstu. V současnosti je tato podpora nesystémová a omezená na finanční prostředky jednotlivých akademických pracovníků získaných z grantových a jiných zdrojů. V rámci projektu se metodici i lektoři budou aktivně účastnit zahraničních konferencí, kde budou zvyšovat svoji odbornou i jazykovou erudici. Jako aktivní účast je pro účely projektu definována přednáška nebo plakátové sdělení. Kromě výše uvedeného bude podpořeno zvýšení kvalifikace pěti akademických pracovníků projektu a zároveň garantů vytvářených modulů v rámci tří habilitačních a dvou profesorských řízení. Zvýšení kvalifikace bude podpořeno formou stáží na zahraničních pracovištích s tím, že se předpokládá po ukončení stáže konkrétní publikační výstup nebo aktivní účast na konferenci s výsledky z této stáže. Význam tohoto systematického kroku podpory akademických pracovníků spočívá jak ve zvýšení vzdělávacích a jazykových kompetencí tak i v oblasti zapojení do zahraničních struktur vědy, výzkumu a inovací. Akademičtí pracovníci získají potřebné zkušenosti, které podpoří začlenění Univerzity Palackého v Olomouci mezi přední výzkumné univerzity v rámci EU, čímž posílí svoji schopnost obstát v náročné mezinárodní konkurenci, svoji kvalitu a atraktivitu. Pro absolventy to bude znamenat lepší uplatnitelnost i z důvodu prokázané schopnosti dosáhnout vzdělání na náročné kvalitní škole.
(c) Ondřej Kurka, 2012